நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Thursday, November 6, 2014

Relationship day

ராதேக்ருஷ்ணா …

நாம் பகவானை நம் பதியாக ஏற்கும் நாள் வந்தது...
இன்றைய மங்களகரமான தினத்தை, பகவானை பதியாக வரித்தத் துளசி தேவிக்கு சமர்ப்பணம் செய்வோம்...
இன்று துளசி தேவிக்கும், பகவான் நாராயணனுக்கும் கல்யாண நாள்...
துளசி தேவி திருப்பாற்கடலைக் கடையும்போது உற்பத்தியானவள்...
ஒரு துளசி தளத்தை பகவான் திருவடியில் இட்டால், மோக்ஷமே கிடைக்கும்...
க்ருஷ்ண ப்ரிய துளசி தேவியே...உன்னை சரணடைந்த என்னை க்ருஷ்ணனுக்குக் கல்யாணம் செய்துகொடுத்து விட்டு உன்னுடைய தாசியாய் ஏற்றுக்கொள்….
Radhekrishna....
A day to accept Lord Krishna as husband for our souls....
Let's offer this relationship day to Thulsi Devi, wife of Lord Narayana....
Today is the marriage day of Smt. Thulsi Devi & Lord Narayana....
Thulsi Devi was born during the churning of Milky ocean...
By offering a thulsi leaf to Lord Krishna you can attain Moksha.
Hey Krishna's lovable Thulsi Devi... 
Please arrange my marriage with Krishna and accept me as your servant....
No comments:

Post a Comment