நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Saturday, August 30, 2014

கோபிகள் தினம்


ராதேக்ருஷ்ணா ...
அன்புமயமான நாள் உதயமானது...இந்த நாளை க்ருஷ்ணனை அன்பினால் அனுபவித்த கோபிகைகளுக்கு அர்ப்பணிப்போம். உண்மையான ப்ரேமையை அனுபவிப்போம்....

Radhekrishna...
Love filled day is started. Let's share love with Krishna. Offer this day to Gopis, whom Lord Krishna loved...Let's Realize true love today. ..


No comments:

Post a Comment