நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Tuesday, August 26, 2014

Chaitanya Day!


ராதேக்ருஷ்ணா ...

இன்றைய தினத்தை ஶஶ்ரீ க்ருஷ்ண சைதன்ய மஹாப்ரபுவோடு வாழ்வோம்...
நம் நேரத்தை அவருக்கு அர்ப்பணித்து தெய்வீகமாய் இருப்போம்..Radhekrishna...
Live this day with Sri Krishna Chaithanya Mahaprabu. ...offer your time to Sri Krishna Chaithanya Mahaprabu & enjoy the sanctity...

No comments:

Post a Comment