நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Saturday, August 30, 2014

Santh Thukaram day!


ராதேக்ருஷ்ணா ...
இன்று நிச்சயமாக நல்ல நாள். அதனால் இந்த தினத்தை நாம் சந்த் துகாராமோடு வாழ்ந்து, விட்டலனைப் பிடிப்போம் ...

Radhekrishna. ...
Today is the best day of our life. So let's offer this day to Santh Thukaram Maharaj...Let's live with him to experience Vittal....


No comments:

Post a Comment