நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Tuesday, August 26, 2014

Swami Vivekananda Day!


ராதேக்ருஷ்ணா ...
இன்று ஸ்வாமி விவேகானந்தரோடு வாழ்வோம்...
அவருக்கு நம் தினத்தை அர்ப்பணித்து தைரியத்தோடு வாழ்வை எதிர்கொள்வோம்...

Radhekrishna. ...
Offer this day to Swami Vivekanandha...
Live with him to realize the bravery...

No comments:

Post a Comment