நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Sunday, August 31, 2014

Meera Prabho Giridhari....

ராதேக்ருஷ்ணா ...
இந்த நாள் மீண்டும் கிடைக்காது. வாழ்வில் மிக முக்கிய நாள் இதுவே. இந்த நாளை மீரா மாதாவுக்கு அர்ப்பணிப்போம். கண்ணனிடம் ஐக்கியமாவோம்...
மீரா ப்ரபோ கிரிதாரி....

Radhekrishna...
Today is the most beautiful day of our life. Let's live with Santh Meera Maathaa to enjoy the true love of Krishna.
Meera Prabho Giridhari....

No comments:

Post a Comment