நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Tuesday, August 26, 2014

Swami Ramanuja day!


ஶஸ்ரீ மதே ராமானுஜாய நமஹ...
இன்று ஸ்வாமி ராமானுஜரோடு வாழ்வோம்...
நம்முடைய தினத்தை அவருக்கு அர்ப்பணித்து தெய்வீகமாய் இருப்போம்..

Jai Sri Ramanuja...
Let's live with Swami Ramanuja. ...
Let's offer this day to Swami Ramanuja to realize the grace...
No comments:

Post a Comment