நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Saturday, August 30, 2014

Sri Annamachaarya Day!


ராதேக்ருஷ்ணா ...
இன்றைய தினம் அருமையாக ஆரம்பம்...நாம் திரு அன்னமாச்சாரியார் உடன் இன்று வாழ்ந்து, திருமலையின் நாதன் வேங்கடநாதனைத் தொழுவோம்... கோவிந்தா...கோவிந்தா...

Radhekrishna...
The blissful day has just started. Let's offer this day to Sri Annamachaarya & enjoy Lord of seven hills Sri Srinivasa...Govindhaa. ..Govindhaa

No comments:

Post a Comment