நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Tuesday, August 26, 2014

Santh Surdas Day!

ராதேக்ருஷ்ணா ...
க்ருஷ்ணனை தரிசிக்க அகக்கண் தான் அவசியம் என் நிரூபித்த பிறவிக்குருடரான ம்ஹாத்மா சூர்தாஸருக்கு இன்றைய தினத்தை அர்ப்பணிப்போம்...கண்ணனைக் காண்போம்...

Radhekrishna. ..
To enjoy Lord Krishna's Dharshan you don't need normal eyes. Even a born blind man can see Him. Offer this day to Santh Surdas Maharaj...a born blind man...Amazing Krishna Devotee...


No comments:

Post a Comment