நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Tuesday, August 26, 2014

Swami Ragavendra day!


ராதேக்ருஷ்ணா ...

புதிய நாள் தொடங்கியது.
ஒவ்வொரு நாளும் புதியதே.
இந்த நாள் அற்புதமான நாளே.
இந்த நாளை ஆராதிப்போம்.
ஒவ்வொரு நாளும் மனதில் ஒரு மஹாத்மாவோடு வாழ்வோம்.
இந்த நாளை ஸ்வாமி இராகவேந்திரரோடு வாழ்வோம்...
வித்தியாசத்தை உணர்வோம் ...
இன்று முதல் ஒவ்வொரு மஹாத்மாவோடு வாழ்வோம்...
நாளை இன்னொரு மஹாத்மா...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
வாழ்வை தெய்வீகமாய் உணர்வோம்


Radhekrishna. ..

Everyday is so unique.
Everyday is a bliss.
Let's live everyday with great saints.
Let's offer this day to Swami Ragavendra.
Feel the positive vibration in you... 
Let's live with divinity..
Tomorrow some other Mahaathmaa..

No comments:

Post a Comment