நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Sunday, September 28, 2014

A day to face & win

ராதேக்ருஷ்ணா …

துன்பங்களைக் கண்டு துவண்டு போகாமல், பக்தியோடு அவைகளை எதிர்கொண்டு, மனோ திடத்தோடு ஜெயிக்கும் நாள் உதயமாகிறது...
இந்த மனோ திடம் தரும் நாள், பஞ்ச பாண்டவர்களின் தாய், மஹாராஜா பாண்டுவின் மனைவி, வசுதேவரின் சகோதரி, க்ருஷ்ணனின் அத்தை, குந்தி தேவிக்கு சமர்ப்பணம்...
இளம் விதவையான குந்தி பட்ட கஷ்டங்கள் ஏராளம்...
ஆதரவு காட்டவேண்டிய சொந்தங்களே குந்திக்குக் கஷ்டங்களைத் தந்தனர்....
மஹாபாரதம் யுத்தம் முடிந்து க்ருஷ்ணன் துவாரகா கிளம்பும் சமயத்தில், க்ருஷ்ணனிடம் இன்னும் நிறைய நிறைய கஷ்டங்களையும், பிரச்சினைகளையும் வரமாகக் கேட்ட தைரியமான பக்தை குந்தி தேவி...
ஹே குந்தி மாதா....உன்னைப்போல் எதற்கும் அசராத ஒரு மனதை எனக்குத் தா….


Radhekrishna. …

A day to face & win any kind of hurdles has begun. Let's offer this brave day to Queen Kunthi Devi...
Mother of Pandavas...
Wife of King Pandu...
Sister of Sri Vasudeva...
Aunty of Sri Krishna...
Queen Kunthi, a young widow suffered a lot...
The near & dear gave lot of problems to Queen Kunthi...
After Mahabharatha war She prayed to Krishna " Hey my dear Krishna. ...whenever, wherever, however possible, please give me more & more hurdles in life. So that i can enjoy your grace fully..."
Hey Kunthi Maathaa. ..please give me your brave & devotional mindset to me…

No comments:

Post a Comment