நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Sunday, September 28, 2014

A melodious day

ராதேக்ருஷ்ணா…

மனதை வருடும், க்ருஷ்ணன் இஷ்டப்படி அவன் சொத்தாக வாழும் நாள் உதயமானது. இந்த இனிமையான தினத்தை, க்ருஷ்ணனை விட்டு ஒருபோதும் பிரியாத புல்லாங்குழலுக்கு சமர்ப்பிப்போம்.
வேணு, முரளி, வம்சி இவையெல்லாம் க்ருஷ்ணனின் புல்லாங்குழலின் நாமங்களே...
க்ருஷ்ணனின் ரஹஸ்ய செய்திகளை கோபிகைகளுக்கு கொண்டு செல்லும் தூதுவன் புல்லாங்குழலே...
ஹே முரளி...வேணு...வம்சி...
உன்னைப்போல் க்ருஷ்ணனின் அதராம்ருதத்தைக் குடித்துக்கொண்டு, அவன் கையிலே வாழ்ந்துகொண்டு, அவனிஷ்டப்படி வாழ எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு தா….


Radhekrishna. …

A melodious day of living as per Krishna's wish has just begun. Let's dedicate this peaceful day to Krishna's favourite Flute.
Vamsi, Murali & Venu are the names of Krishna's flute.
Krishna uses His flute as a messenger to convey His secret messages to Gopis.
Krishna used to play flute to attract all the living beings.
Hey Venu...Murali. ..Vamsi...
Please give me an opportunity to drink Krishna's lip nectar & to live as His property…No comments:

Post a Comment