நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Tuesday, September 16, 2014

Jai Hindh. ...


ராதேக்ருஷ்ணா ....
உண்மையும், உயர்வும், உழைப்பும், நம்பிக்கையும் தரும் நாள் உதயமானது. இந்த அழகான தினம் இந்து தர்மத்தை ஸ்தாபிதம் செய்ய முழுமூச்சாக போராடின நம் சத்திரபதி சிவாஜி மஹாராஜாவுக்கு சமர்ப்பணம் ...ஜெய் ஹிந்த்...
ஹிந்து என்று சொல்லுவோம்..
தலை நிமிர்ந்து வாழ்வோம்....

Radhekrishna. ...
A day of growth, efforts & success has begun. Let's offer this vibrant day to Sri Chathrapathi Shivaji Maharaj. The real warrior who fought for Hinduism & Hindhusthaan. Jai Hindh. ...
Be proud to be an Hindhu…

No comments:

Post a Comment