நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Sunday, September 21, 2014

சுகமான நாள்

ராதேக்ருஷ்ணா ...
குருவின் வார்த்தையில் நம்பிக்கை வைத்து, க்ருஷ்ணனுக்காக காத்திருக்கும் சுகமான நாள் உதயமானது. இன்றைய தினத்தை, ஆஞ்சநேயர் வார்த்தையில் நம்பிக்கை வைத்து, க்ருஷ்ணனுக்காக திரேதா யுகத்திலிருந்து, துவாபர யுகம் வரை காத்திருந்த கோவர்த்தன கிரிராஜனுக்கு சமர்ப்பிப்போம்.
ஹே கோவர்த்தன மலையே!
உன்னைப் போல் க்ருஷ்ணன் என் மீது விளையாட வேண்டும்...
உன்னைப் போல் என் மீது ராதிகா ராணியோடு அமரவேண்டும்....
உன்னைப் போல் க்ருஷ்ணன் என்னுள் ஒளிந்துகொள்ள வேண்டும்...
உன்னைப்போல் க்ருஷ்ணன் என்னை சுமக்கவேண்டும்....
உன்னைப்போல் க்ருஷ்ணனுக்காகவே நான் வாழ வேண்டும்....
ஹே கோவர்த்தனமே ....
உன்னை வந்தனம் செய்கிறேன் ....
எனக்குக் க்ருஷ்ணனைத் தா....

Radhekrishna. ...
A day òf unconditional faith in Guru's words & waiting patiently for Krishna has just begun. ...
Let's offer this faithful day to Govardhan Hill...Hey Govardhan. ..please bless me to have unconditional faith in Guru, like you had in Anjaneya...
Hey Govardhan. ... i want Krishna to play on me like you....
Hey Govardhan. ...i want Krishna to sit along with Radhika Rani in 
heart like you...
Hey Govardhan. ..i want Krishna to take rest in me like you.....
Hey Govardhan. ...i want Krishna to lift & hold me like you.....
Hey Govardhan. ...I want to be like you....
please bless me....
Please give me Krishna. 

No comments:

Post a Comment