நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Wednesday, September 17, 2014

Santh Raidas ki jai...

ராதேக்ருஷ்ணா ...

எங்கும், எதிலும், எல்லோரிடமும், ஹரியைக் காணும் நாள் உதயமானது. பக்திதான் உயர்ந்தது. இந்த பக்திபூர்வமான தினத்தை, செருப்புதைக்கும் தொழிலாளி, பாண்டுரங்கனின் ப்ரிய பக்தன், பக்த மீரா மாதாவின் குருவான சந்த் ரைதாசருக்கு சமர்ப்பிப்போம். விட்டலன் சந்த் ரைதாசரின் பக்திக்காக, ஒரு இரவில் 1000 ஜோடி செருப்புகள் தைத்தான்.
சந்த் ரைதாஸுக்கு ஜெய்....

Ram KRUSHNA Hari. ..
Vasudeva Hari. ..
A glorious day of enjoying Sri Hari in everything, everyone & everywhere has started. Let's offer this day to Santh Ravidas alias Raidas alias Rohidas. A cobbler by profession; Most lovable Vittal Devotee ; Sri Meera Maathaa's Guru;
Lord Vittal stitched 1000 pairs of shoes in a single night while listening to Santh Raidas's Bhajans.
Jai Ho Santh Raidas ki jai...No comments:

Post a Comment