நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Sunday, September 28, 2014

Offering day

ராதேக்ருஷ்ணா ...
பகவானுக்கு அன்போடு எதையாவது அழகாகத் தரும் நாள் உதயமானது. இன்றைய நாளை நாம் கோகுலத்தில் க்ருஷ்ணன் கொடுத்த சிறு தானியங்களுக்கு, ஆசை ஆசையாய், அவன் கையில் பலவித பழங்களை நிறைத்த அறிவொன்றுமில்லாத பழக்காரிக்கு சமர்ப்பித்து வாழ்வோம்.
தன் மீது அவள் கொண்ட பக்திக்கும், அவளுடைய பெரிய மனதுக்கும் கண்ணன் அவள் கூடையை நவரத்தினங்களால் நிறைத்தான்.
ஹே பாக்கியம் பெற்ற பழக்காரம்மா...
நானும் உன்னைப்போல் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் கண்ணனுக்கு பிடித்ததைத் தர ஆசீர்வாதம் செய்யுங்கள்…


Radhekrishna. ...
The best offering day of our life has just begun. Let's offer this tasty day to the fruit vendor lady of Gokulam. She has filled Krishna's hands with tasty and wonderful fruits for the very little amount of grains He has given.
But Krishna fillled her basket with precious gems for her true love & sincere offerings.
Hey fortunate fruit vendor mom...
please bless me to offer Krishna's favourite to Him….No comments:

Post a Comment