நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Thursday, October 16, 2014

A day to Realize

ராதேக்ருஷ்ணா ...
ஹரி ஓம்...
சரீரத்தை பகவானை அடைவதற்கான உபகரணம் என்று உணர்ந்து பாகவதத்தை அனுபவித்து பக்தி செய்யும் நாள் வந்தது....
இந்த மஹத்துவமான தினத்தை, சரீரத்தை பகவத் ப்ரசாதமாகக் கொண்டு, பாகவதத்தோடு வாழ்ந்த என் செல்ல ஸ்வாமிஜீ பரம பூஜ்ய சாந்தானந்த புரி ஸ்வாமிகளுக்குச் சமர்ப்பிப்போம்...

காஞ்சி மஹாபெரியவாளின் பூரண க்ருபையை அனுபவித்தவர் பரம பூஜ்ய சாந்தானந்த புரி ஸ்வாமிஜீ...
பகவான் ரமணரின் செல்லக் குழந்தை பரம பூஜ்ய சாந்தானந்த புரி ஸ்வாமிஜீ...
ஸ்வாமி சிவானந்தரோடு நெருங்கிப் பழகும் பாக்யம் பெற்றவர் பரம பூஜ்ய சாந்தானந்த புரி ஸ்வாமிஜீ...
வசிஷ்ட குஹா ஸ்வாமி புருஷோத்தமனாந்த புரி ஸ்வாமிகளால் பாகவதத்தைப் பிரசாதமாக பெற்றவர் பரம பூஜ்ய சாந்தானந்த புரி ஸ்வாமிஜீ...
பரம பூஜ்ய சாந்தானந்த புரி ஸ்வாமிஜீ...
உங்களோடு நாங்கள் இருந்த அந்த பக்திமயமான நிமிஷங்கள்,,,எங்கள் வாழ்வின் மீதி நாட்களை நடத்த ஆசீர்வதிர்யுங்கள்...

Radhekrishna. ....
Hari Om....

A day to Realize the use of body is to enjoy Bhaagawatham has arrived...
Let's offer this Bhaagawatham day to my well wisher Sri Shanthanandha Puri Maharaj who is an ardent follower of Srimadh Bhaagawatham. ...
His Holiness Sri Shanthanandha Puri Maharaj was blessed in childhood by Kanchi Mahaperiyavaa...
His Holiness Sri Shanthanandha Puri Maharaj was a favourite son of Bhagawan Ramana Maharushi...
His Holiness Sri Shanthanandha Puri Maharaj was very close to Swami Shivanandha....
His Holiness Sri Shanthanandha Puri Maharaj was fortunate enough to get Bhaagawatham as life's mission from Swami Purushothamananda of Vasishta Guha...
My dear Swami Shanthanandha Puri Maharaj. ...
We were blessed to spend precious & worthy devotional time with You....
Please bless us to lead the remaining life with those wonderful memories. ...

You used to say Hari Om means Hurry Home (Vaigundh)...
But why so hurry Swamiji….


No comments:

Post a Comment