நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Thursday, October 16, 2014

மதுரமான நாள்

ராதேக்ருஷ்ணா ...
மனதை க்ருஷ்ணனிடத்தில் தந்து, அவனுடைய அழகான லீலைகளை அனுபவிக்கும் மதுரமான நாள் உதயம்...
இந்த மதுரமான க்ருஷ்ணாணுபவ தினத்தை, கும்பகோணம் அருகிலுள்ள ஊத்துக்காடு கிராமத்தில் ப்ரத்யக்ஷமாக க்ருஷ்ணனின் காளிய நர்த்தனத்தை அனுபவித்த க்ருஷ்ண கான பக்தரான வேங்கட கவிக்கு சமர்ப்பணம் செய்வோம்....

ஸ்வயம் நாரத மஹரிஷியே கலியுகத்தில் ஊத்துக்காடு வேங்கட கவியாக அவதரித்தார்...
க்ருஷ்ணன் தன் லீலைகளை ப்ரத்யக்ஷமாக காட்ட, அதை அனுபவித்து அப்படியே பாடி ஆனந்தப்பட்டவர் திரு ஊத்துக்காடு வேங்கட சுப்பையர்...

ஹே பக்த வேங்கட கவியே...
நீங்கள் தரிசித்து அனுபவித்த காளிய நர்த்தன க்ருஷ்ணனை கொஞ்சம் என்னிடம் அனுப்புங்கள்...
என் மனமும் காளியன் போல அடங்காமல் இருக்கிறது....அதை உங்கள் க்ருஷ்ணன் அடக்கித் திருத்திப் பணி கொள்ளட்டும்....

Radhekrishna. ...
A day to offer our mind to Krishna & to enjoy His special Leelas has just begun...
Let's offer this Krishna Leela day to Sri Oothukkadu Venkata Kavi, who has personally witnessed & enjoyed the Kaliya Nardhana & other leelaas of Lord Krishna...

Oothukkadu Venkata Kavi was the incarnation of Sage Naradha....
Krishna Himself showed all His leelas to Oothukkadu Venkata Kavi & he composed 100s of songs on His leelas...

Hey Baktha Venkata Kavi...
Please send your Kaliya Nardhana Krishnan to me...My mind too is behaving like Kaliya in ego, pride, lust, anger etc., Let your Krishna dance on it to change & rectify it permanently. ...

Oothukkadu website....

No comments:

Post a Comment