நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Tuesday, October 7, 2014

HARI SARVOTHAMMA... VAYU JEEVOTHAMA…

ராதேக்ருஷ்ணா ...
விஜயம் நம்மைத்தேடி வரும் நாள் வந்தது...இந்த விஜயதசமியை நம்மைக் கரையேற்ற ஆனந்தமாய் வந்து அவதரித்த ஶ்ரீ மத்வாசார்யருக்கு சமர்ப்பிப்போம்...
வாயு தேவனே...திரேதாயுகத்தில் ஹனுமானாகவும், துவாபரயுகத்தில் பீமனாகவும், கலியுகத்தில் மத்வாசார்யராகவும் அவதரித்தார்...
மத்வாசார்யார்தான் கோபீ சந்தனக்கட்டியில் ஒளிந்திருந்த ருக்மிணி தேவி தன் கையால் பூஜை செய்த க்ருஷ்ணனை, தன் பக்தியால் வெளிவரவைத்து, உடுப்பியில் ப்ரதிஷ்டை செய்தார்....
ஆனந்த தீர்த்த மத்வாசார்யரே... உம்மை சரணடைந்தேன்...
நான் எப்போதும்,எங்கும்,எதிலும் க்ருஷ்ணனை அனுபவிக்க ஆசீர்வதியுங்கள்....
ஹரி சர்வோத்தம...வாயு ஜீவோத்தம...

Radhekrishna. ....
A victorious day has begun...
Let's offer this precious day to Sri Madhwacharya, who was born on this auspicious Vijaya Dhasami day...
Vayu Deva born as Hanuman in Thretha Yuga, as Bheema in Dwapara Yuga & as Sri Madhwacharya in Kali yuga...
Because of Sri Madhwacharya's devotion, the hidden Krishna Idol in Gopichandan rock came out & He is our great Udupi Krishna...
Sri Sri Sri Madhwacharya prabho...
I'm surrendering to thy lotus feet...
please bless me to enjoy Krishna everywhere & in everything...
HARI SARVOTHAMMA...
VAYU JEEVOTHAMA…

No comments:

Post a Comment