நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Sunday, October 26, 2014

Happy Krish Diwali...

ராதேக்ருஷ்ணா .....
பகவான் க்ருஷ்ணன் நம்மை வந்து அடையும் நாள் வந்தது....
இந்த நாளை பகவான் க்ருஷ்ணனால் ரக்ஷிக்கப்பட்ட 16100 கன்னிகைளுக்கு அர்ப்பணம் செய்வோம்...

நரகாசுரனால் பல தேசங்களிலிருந்து கடத்தி வரப்பட்டு ப்ராக்ஜ்யோதிஷபுரத்தில் அடைத்துவைக்கப்பட்டிருந்த, 16100 கன்னிகைளுக்கு விடுதலையும், க்ருஷ்ண தரிசனமும் கிடைத்த நாளே தீபாவளி....
16100 கன்னிகைகளும் க்ருஷ்ணனிடம் ப்ரார்த்தித்து, அவனையே கணவனாக அடைந்தனர்..
பகவான் க்ருஷ்ணனும் 16100 ரூபங்கள் எடுத்துக்கொண்டு, 16100 கன்னிகைகளையும் ஒரே முகூர்த்தத்தில் திருமணம் செய்துகொண்டார்....
க்ருஷ்ணனின் ப்ரிய 16100 பட்ட மஹிஷிகளே...
என்னையும் சம்சாரத்திலிருந்து மீட்டு, க்ருஷ்ணனின் ப்ரிய சொத்தாக்கிவிடுங்கள்...

இனிய சுதந்திர தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்...
அழகிய க்ருஷ்ண தரிசன தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்…


Radhekrishna....
A day to welcome Krishna to our place & heart has arrived...
Let's offer this welcoming day to 16100 women who were rescued by Krishna....
Demon king Narakasura kidnapped 16100 women from various nations & kept them in Prakjyothisha puram...Those 16100 women got Krishna Dharshan & freedom from Naraka...That day is Diwali...
16100 women prayed to Krishna to marry them. So Krishna took 16100 forms & married 16100 women on same time...
Hey blessed 16100 queens, please rescue me from this Samsara & make me Krishna's favourite property...
Happy Krish Diwali...
1382035_10152412224626631_3006327244158980633_n

No comments:

Post a Comment