நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Monday, October 20, 2014

அன்பை உணரும் நாள்

ராதேக்ருஷ்ணா ...
பகவான் நம் மீது வைத்திருக்கும் அன்பை உணரும் நாள் அழகாய் வந்தது...
இந்த நாளை நாம் பகவான் ராமனால் சீதையை மீட்க கடலில் கட்டப்பட்ட "ராம் சேது'விற்கு சமர்ப்பணம் செய்வோம்...
நாம் பகவானை நம்பி, நாம் இருக்குமிடத்தில் இருந்துகொண்டு,அவர் நாமம் ஜபித்திருந்தால், நிச்சயமாக பகவான் நம்மை காக்கத் தானே எல்லா முயற்சிகளும் செய்வார் என்பதற்கு "ராமர் பாலமே" மிகச்சிறந்த சாட்சி....
உலகின் மிகப்பெரிய மற்றும் மிகப்பழமையான ஒரே காதல் சின்னம் "ராமர் பாலமே"...ஆம்...சீதையின் மீதுள்ள காதலால் தானே பகவான் ராமன் பாரதத்திற்கும் இலங்கைக்கும் இடையே வானரங்களைக் கொண்டு இந்த பாலத்தைக் கட்டினார்...
மிதக்கும் கற்களாலான ராமர் பாலமே...
சம்சார சாகரத்தின் இக்கரையிலிருக்கும் எனக்கும், என் மீது அக்கறை கொண்ட பகவானுக்கும், இடையே நீயே காதல் பாலம்....என் பகவானை என்னிடம் அழைத்து வா...
Radhekrishna. ...
Jai Sitha Ram. ...
A day to realize the love of our Lord has arrived....
Let's offer this lovely day of our life to "Ram Sethu", The bridge constructed by Lord Ram to rescue Seetha Devi...
Be in your place; Chant His holy names; He Himself will put all the necessary efforts to rescue you...Ram Sethu is daily conveying this wonderful message to us...
Ram Sethu is the biggest & the oldest love symbol of the world....Yes...Lord Ram constructed this bridge with the help of monkeys between Bhaarath & Srilanka. ...
Hey Lovable Ram Sethu...you have been constructed by floating rocks...
I'm in this shore of this Samsara. You are the love bridge between me & my Lord...please bring my lovely Lord to me....

No comments:

Post a Comment