நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Thursday, October 30, 2014

Intimate day

Radhekrishna. ...
A day to live near by Lord has come.
Let's offer this intimate day to "Ambari Mukappu" ( carrier mounted on elephant) of Kuthira maliga of Maharaja Swathi ThirunaaL. ...
Sri Padhmanabha Dhasa Sri Maharaja Swathi ThirunaaL built a new palace (Puthen Maaliga) known as Kuthira Maaliga (Horse Palace) adjacent to Sree Anantha Padhmanabha Swami Temple to enjoy the almighty's presence....
In that Kuthira Maaliga there is a balcony known as Ambaari Mukappu facing Lord Sree Padhmanabha Swami temple....
Maharaja Swathi ThirunaaL used to sit & meditate Lord Ananthapadhmanabha Swamy sitting in that Ambaari Mukappu. He wrote many slokas & songs on Lord from that Ambaari Mukappu. ....
Hey fortunate Ambaari Mukappu Balcony you are the strong bondage between the devotee and almighty...
Please strengthen my bondage with my Lord Ananthapadhmanabha..


ராதேக்ருஷ்ணா ....
பகவானுக்கு அருகில் வாழும் ஒரு நாள் வந்தது....
இந்த நாளை பத்மநாப தாசர் மஹாராஜா ஸ்வாதி திருநாளின் அம்பாரி முகப்புக்கு சமர்ப்பிப்போம்...
திருவனந்தபுரம் அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமியின் கிழக்கு வாசலுக்கருகில் மஹாராஜா ஸ்வாதி திருநாள், தான் பகவான் அருகிலிருக்க ஆசைப்பட்டு, குதிரை மாளிகை என்னும் அரண்மனையைக் கட்டினார்...
அந்தக் குதிரை மாளிகையில் "அம்பாரி முகப்பு"என்னும் ஒரு பலகனி ஒன்று உண்டு. அங்கிருந்து பார்த்தால் ஶ்ரீ அநந்தபத்மநாப ஸ்வாமியின் கோயில் அழகாகத் தெரியும்...
அம்பாரி முகப்பிலிருந்து மஹாராஜா ஸ்வாதி திருநாள், பத்மநாபனை த்யானம் செய்வார். பகவானைப் பற்றி பல ஸ்தோத்திரங்களையும், கீர்த்தனைகளையும் அம்பாரி முகப்பிலிருந்து எழுதினார்...
பகவானுக்கும் பக்தனுக்கும் நெருக்கமான அம்பாரி முகப்பே...
எனக்கும் என் ஸ்வாமி அனந்தபத்மநாபனுக்கும் நெருங்கின பந்தம் செய்வாயாக…No comments:

Post a Comment