நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Tuesday, October 7, 2014

பக்தி வளர்ந்துவரும் நாள்

ராதேக்ருஷ்ணா ...
பக்தி வளர்ந்துவரும் நாள் உதயமானது. இந்த ஞானம் தரும் சரஸ்வதி பூஜா தினத்தை, சுகப்ரும்ம மஹரிஷி, ராஜா பரீக்ஷித்துக்கு பாகவதத்தை எந்த ஆலமரத்தடியில் சொன்னாரோ, அந்த நிலையான தெய்வீகம் நிரம்பிய ஆலமரத்திற்கு சமர்ப்பிப்போம்...
ஹே தெய்விக ஆலமரமே...
நீ பூரணமாய் பாகவதம் கேட்டிருக்கிறாய்...
நீ சுகப்ரும்மத்தின் குரலைக் கேட்டிருக்கிறாய்...
நீ எல்லா ரிஷிகளையும் தரிசித்திருக்கிறாய்...
நீ எல்லா தேவர்களையும் உன் மீது சுமக்கிறாய்...
நீ பரீக்ஷித்து மோக்ஷமடைந்ததற்கு சாக்ஷி...
பாகவதத்தின் பெருமை நீயே உள்ளபடி அறிவாய்...
நீ எனக்கு சரஸ்வதி தேவியின் கடாக்ஷத்தையும், பாகவதத்தையும் பூரணமாய் தா....
ஏதேனும் ஒரு ஜன்மாவில் நான் உன் மடியில் ஒரு எறும்பாகவோ, பறவையாகவோ, வாழ அருள் செய்...

Radhekrishna. ...
A day to enjoy growth in devotion has begun brightly.
Let's offer this bright & Saraswathi Pooja day to the fortunate Banyan tree under which Sri Suka Brahma Maharishi told Srimadh Bhaagawatham to King Pareekshith...
Hey Blessed Banyan Tree...
You know Srimadh Bhaagawatham fully as it is...
You have enjoyed the melodius and divine voice of Sri Sukha Brahma Maharishi..
You were the eye witness of King Pareekshith's Moksha...
You have seen all the sages...
You are worshipped by all Devathas...
You please bless me to enjoy Goddess Saraswathi Devi's special grace & true wisdom of Srimadh Bhaagawatham. ..
Please give me a special permission to live on your lap as an ant or a bird in one janma....

Watch "Shukratal" on YouTube - Shukratal: http://youtu.be/vpNE5NhhUu4


No comments:

Post a Comment