நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Wednesday, October 1, 2014

Holy Day!

ராதேக்ருஷ்ணா …

மனதில் கண்ணன் வந்து நிற்கும் நாள் உதயமானது. இந்த நாளை கண்ணன் பாண்டுரங்கனாய் சந்திரபாகா நதிக்கரையில், எந்த செங்கல்லின் மீது நிற்கிறானோ, அந்த பாக்கியம் பெற்ற செங்கல்லுக்கு சமர்ப்பிப்போம்...
புண்டலீகன் விட்டலனுக்கு ஆசனமாய் தந்த செங்கல்லே...என் மனமும் ஒரு கல்லே...
விட்டலனைச் சுமந்து நிம்மதியாய் தொந்தரவின்றி வாழும் செங்கல்லே...
என் மனமென்னும் கல்லின் மீது பாண்டுரங்கனை நிற்க வை...
நீ கொஞ்சம் ஓய்வெடுத்துக்கொள்...
யார் யாரையோ சுமந்த என் மனது, இனியாவது பண்டரீநாதனை மட்டும் சுமக்க உன் பந்துவாய் என்னை ஏற்றுக்கொள்….


Radhekrishna…

A day to hold Krishna on our mind has just begun. Let's offer this holy day to the Brick on which Lord Vittal is standing...
Hey fortunate Brick...
You are the seat and base for Lord Panduranga...
You are blessed enough to be touched and offered by Saint Pundaleeka for Lord Pandarinath. ...
Hey Devoted Brick...
My mind too is a stone. Kindly give your Vittal to stand on it...
For the time being you take rest & i will take care of Vittal...
Till now my mind has allowed many to stand on it....At least from now onwards let it have Vittal alone...
please accept me as your relative….
No comments:

Post a Comment