நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...

நம்மை மஹான்களுக்கு அர்ப்பணிப்போம்...
Let's live everyday with great saints.

Sunday, October 26, 2014

Blesssed day

ராதேக்ருஷ்ணா ...
ஜெய் சீதாராம்....

பகவானின் திருவடிகளே நம்மை ரக்ஷிக்கும் நாள் தீபாவளியாக வந்தது...
இந்த உயர்ந்த தீபாவளியை பகவான் ராமனின் பாதுகைக்கு சமர்ப்பணம் செய்வோம்...
பகவான் ராமன் வனவாசம் முடிந்து திரும்பும் வரை, பரதன் பகவான் ராமனின் பாதுகையை வைத்துதான் 14 வருஷங்கள் ராஜ்யத்தைக் கவனித்தார்...
பாதுகாதேவி ஆண்ட 14 வருஷங்கள், பூமி அத்தனை சுபிக்ஷமாய் இருந்தது...
அதனால் தான் நிகமாந்த மஹாதேசிகரும் ஓரிரவில் 1000 ஸ்லோகங்களால் பாதுகா தேவியின் பெருமையை "பாதுகா சஹஸ்ரம்" என்ற நூலாய் எழுதினார்...
உலகையே சுமக்கும் பகவானையே சுமக்கும் பாதுகையே...
என்னையும் உன்னைப்போல் எப்போதும் பகவானை மட்டுமே சுமக்கும்படி செய்வாயாக….


Radhekrishna. ...
Jai Sri Sitha Ram. ..

Today is a blesssed day & Lord's lotus feet is with us to safeguard...
Let's offer this protecting day to Lord Rama's Paadhuka (Sacred Wooden Shoes)... Celebrate Diwali with a secured feeling. ...
When Lord Rama had gone to forests for 14years VanaVasa, His younger brother Bharatha prayed & received Lord Rama's Paadhuka to rule the Kingdom. ....
The 14years rule by Lord Rama's Paadhuka was the golden period of the universe...
That's why Sri Nigamantha Mahadesika wrote 1000slokas on Lord Ranganatha's divine Paadhuka over night.....
Hey powerful Paadhuka Devi...you are bearing the whole weight of Lord who is bearing the whole universe....
Please make me to bear the Lord only in my mind forever…No comments:

Post a Comment